Obchodní podmínky

Watchco

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu je Watchco - Tomáš Kočí, podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku.

Sídlo: Vlkovická 729/1, 198 00 Praha 9

IČO:  63100843

(dále jen prodávající).

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Okolnosti neupravené v Obchodních podmínkách se řídí ustanoveními Občanského zákoníku při prodeji zboží běžnému spotřebiteli (fyzické osobě - nepodnikateli) nebo ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu.

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, kterou se automaticky stává objednávka/ky.  Rozměry, funkce, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.watchco.cz, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze pokud to výrobky vyžadují nebo pokud jsou takovým dokumentem vybaveny od výrobce, záručními listy u takových výrobků, u kterých to obchodní zákoník vyžaduje a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

3. Místo plnění

Místem plnění je, obchodní středisko prodávajícího a prostory, kde prodávající předá zboží přímo zákazníkovi. Nebo prostory na kterých se prodávající se zákazníkem dohodne.

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, nebo zaslaná na e-mail info@watchco.cz. Odesláním objednávky, uzavírají obě strany kupní smlouvu, která se řídí ustanoveními Občanského zákoníku při prodeji zboží běžnému spotřebiteli (fyzické osobě - nepodnikateli) a ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dopravních nákladů.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výši ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

5. Cena a platba

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží může být připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, dle daných podmínek a náklady spojené se způsobem platby (dobírkovné). V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta je v průměru 1 - 20 pracovních dní v závislosti na značce.

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že je zboží skladem, tak jej prodávající připraví k expedici. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí prodávající tuto skutečnost neprodleně kupujícímu a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání nebo mu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. V případech, pokud zboží není v uvedenou dobu skladem a putuje ze zahraničí je možno prodloužit tuto lhůtu až na 2 - 8 týdnů.  V takovém případě tuto skutečnost při objednání oznámí prodávající předem písemnou formou - popř. stavem skladu v danou chvíli předem.

V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na tel. +420 604 805 947 v pracovní dny od 11.00 do 17.00 hod.

7. Dopravní podmínky a poštovné

Vybrané zboží vám po domluvě přivezeme na určenou adresu, za následujících podmínek.

Praha - zdarma

Poštou - i na dobírku zdarma

Osobní odběr zboží - možný po předchozí domluvě, na adrese není sklad.

8. Záruka a reklamace

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů.

Na námi nabízené zboží se vztahuje mezinárodní garance. Reklamace tedy proběhne nejrychleji, bude-li uplatněna v kterémkoli autorizovaném servisním středisku nebo u akreditovaného obchodníka. Jejich seznam naleznete v návodu, který je přiložen u zboží, případně v záručním listě, je-li ke zboží vydán, nebo na webu výrobce.

Bezprostředně po dodání/předání zboží je kupující povinen toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud v průběhu záruční doby shledá kupující zboží vadným, neprodleně informuje prodávajícího a dohodne se s ním na postupu vyřízení reklamace.

Práva a povinnosti prodávajícího:

1. o reklamaci servis rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, případně telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak

2. reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak, o výsledku reklamace bude kupující také písemně vyrozuměn a to prostřednictvím e-mailu případně telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak

3. servisní středisko se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace nebo jeho výměnu za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující stejnými parametry jako původní výrobek, popř. vrácením peněz.

V případě potřeby je možné prověřit stav reklamace na tel. +420 604 805 947.

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například ve značce, množství), či pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do 3 dnů, podat písemnou zprávu prodávajícímu. Pokud tak neučiní, tak se vystavuje riziku, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí doručeného/předaného zboží

Pokud se tak ve výše uvedené lhůtě (určující je datum dodání) rozhodne, musí splnit následující podmínky:

1. dodat zboží na adresu prodávajícího

2. zachovat nepoškozený obal/krabici

3. zboží nesmí být poškozené, použité

4. zboží musí být kompletní včetně všech příslušenství a dokumentů, zejména včetně záručních karet, dodacího listu a faktury, včetně podepsaného dobropisu faktury.

Po splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, zašle prodávající peníze za zboží kupujícímu složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zasílání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky jsou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

10. Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data získaná od kupujících třetím osobám a že tato budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu prodávajícího za účelem udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Nákupní řád je platný od 1. 6. 2011